Meteen naar de inhoud

Privacy-Verklaring

Datum: 22 september 2021

 

U kunt hier een PDF versie van de Privacy-Verklaring downloaden.

Als u gebruik maakt van onze website, laat u bij bepaalde processen persoonsgegevens achter. Om deze processen begrijpelijk te maken, geven we u een overzicht geven van deze processen met de nodige informatie. Deze gegevensbeschermingsverklaring is bedoeld om u te informeren over onze omgang met uw persoonlijke gegevens en over uw rechten volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG” genoemd).

Verantwoordelijk voor gegevensverwerking is Helpling Netherlands BV (hierna “wij” of “ons” genoemd).

Inhoudsopgave

I. Algemene informatie

1. Neem contact op

Als u vragen of suggesties heeft met betrekking tot deze kennisgeving, of als u contact met ons wilt opnemen over het doen gelden van uw rechten, kunt u uw vraag richten aan:

Helpling Netherlands BV
Oostenburgermiddenstraat 218
1018 LL Amsterdam Nederland
Mail naar gegevensbescherming Helpling

2. Wettelijke basis

De term “persoonsgegevens” in de wetgeving inzake gegevensbescherming verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Wij verwerken persoonlijke gegevens in overeenstemming met de relevante gegevensbeschermingsvoorschriften, en de AVG. De gegevensverwerking door ons vindt alleen op wettige wijze plaats.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen wanneer u uw toestemming heeft gegeven (Art. 6.1.a AVG) om een contract uit te voeren waarbij u partij bent, of op uw verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract (Art. 6.1.b AVG) om te voldoen aan onze wettelijke verplichting (Art. 6.1.c AVG) of als de verwerking noodzakelijk is om onze legitieme belangen of de legitieme belangen van een derde partij te beschermen, tenzij uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, prevaleren (Art. 6.1.f AVG).

Als u solliciteert naar een vacante functie in ons bedrijf, zullen we uw persoonsgegevens ook verwerken om te beslissen of we een arbeidsrelatie aangaan.

3. Duur van de Opslag

Tenzij anders vermeld in de volgende opmerkingen, bewaren we gegevens alleen zo lang als nodig is om het doel van de verwerking te bereiken of om te voldoen aan onze contractuele of wettelijke verplichtingen. Dergelijke wettelijke bewaarplichten kunnen onder meer voortvloeien uit commerciële of fiscale regelgeving. Vanaf het einde van het kalenderjaar waarin de gegevens zijn verzameld, bewaren we dergelijke persoonlijke gegevens in onze boekhouding gedurende tien jaar en bewaren we persoonlijke gegevens in commerciële brieven en contracten zes jaar. Bovendien bewaren we gegevens in verband met toestemmingen waarvoor bewijs vereist is en in verband met klachten en claims voor de duur van de wettelijke verjaringstermijnen. We verwijderen gegevens die zijn opgeslagen voor reclamedoeleinden als u bezwaar maakt tegen verwerking voor dit doel.

4. Categorieën ontvangers van de gegevens

We gebruiken verwerkers als onderdeel van de verwerking van uw gegevens. Verwerkingsprocessen die door dergelijke verwerkers worden uitgevoerd, omvatten bijvoorbeeld hosting, onderhoud en ondersteuning van IT-systemen, klanten- en orderbeheer, orderverwerking, boekhouding en facturering, marketingactiviteiten of vernietiging van bestanden en gegevensdragers. Een verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkers gebruiken de gegevens niet voor eigen doeleinden, maar voeren de gegevensverwerking uitsluitend uit voor de gegevensbeheerder en zijn contractueel verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen voor gegevensbescherming te nemen. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan instanties zoals post- en bezorgdiensten, de bank van het bedrijf, belastingadviseurs/auditors of de belastingdienst.

5. Gegevensoverdracht naar derde landen

Het bezoeken van onze website kan gepaard gaan met de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, d.w.z. landen waar de AVG niet van toepassing is. Een dergelijke overdracht vindt op geoorloofde wijze plaats indien de Europese Commissie heeft vastgesteld dat in een dergelijk derde land een passend niveau van gegevensbescherming vereist is. Als een dergelijk adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie niet bestaat, zal een overdracht van persoonsgegevens naar een derde land alleen plaatsvinden als er passende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen in overeenstemming met art. 46 AVG of als aan een van de voorwaarden van art. 49 AVG is voldaan. Tenzij hieronder anders vermeld, gebruiken we de EU-modelcontractbepalingen voor de overdracht van persoonsgegevens aan verwerkers in derde landen als passende voorzorgsmaatregelen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= CELEX%3A32010D0087.

Als u instemt met de overdracht van persoonlijke gegevens naar derde landen, vindt de overdracht plaats op basis van art. 49.1.a AVG.

6. Verwerking van gegevens bij het uitoefenen van uw rechten

Als u uw rechten uitoefent zoals uiteengezet in art. 15 tot 22 AVG, verwerken wij de doorgegeven persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat u uw rechten kunt uitoefenen en kunnen wij hiervan bewijs leveren. We zullen uw gegevens alleen verwerken om informatie te verstrekken en deze voor dit doel gereed te hebben in het geval een controle op de gegevensbescherming plaatsvindt, ook om de verwerking te beperken in overeenstemming met art. 18 AVG.

Deze verwerkingsprocessen zijn gebaseerd op art. 6.1.c AVG in combinatie met art. 15 tot 22 AVG.

7. Uw rechten

Wanneer persoonsgegevens op u betrekking hebben, heeft u de volgende rechten jegens ons als controleur.

 • Recht op inzage (Art. 15 AVG): u heeft het recht om ons te vragen of wij persoonsgegevens verwerken over u en, zo ja, op informatie over de omvang van de verwerking.
 • Recht op rectificatie (Art. 16 AVG): u heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren.
 • Recht om vergeten te worden (Art. 17 AVG): u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te laten wissen.
 • Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG): u heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (Art. 20 AVG): u hebt het recht om de op u betrekking hebbende gegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te ontvangen en die gegevens over te dragen aan een andere controleur.
 • Intrekking van toestemming (Art. 7.3. AVG): als u ons uw toestemming heeft gegeven om persoonlijke gegevens over u te verwerken, kunt u die toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan.
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie (Art. 77 AVG:

als u van mening bent dat verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.

II. Gegevensverwerking op onze website

Bij het gebruik van onze website verzamelen we alle informatie die u ons verstrekt. Daarnaast verzamelen wij tijdens uw bezoek aan onze website automatisch bepaalde informatie over uw gebruik van de website. Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming wordt het IP-adres over het algemeen als persoonlijke informatie beschouwd. Aan elk apparaat dat met het Internet is verbonden, wordt door de internetprovider een IP-adres toegewezen, zodat hiermee gegevens kunnen worden verzonden en ontvangen.

1. Verwerking van serverlogbestanden

Wanneer u onze website uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt, worden algemene gegevens in eerste instantie automatisch opgeslagen (d.w.z. niet via registratie) en door uw browser naar onze server verzonden. Dit omvat standaard: het browsertype/-versie, het gebruikte besturingssysteem, de bezochte pagina, de eerder bezochte pagina (URL-verwijzer), het IP-adres, de datum en tijd van het serververzoek en de HTTP-statuscode De verwerking wordt uitgevoerd voor de doeleinden van onze legitieme belangen, in overeenstemming met art. 6.1.f AVG. Deze verwerking wordt gebruikt voor technische administratie en websitebeveiliging. Opgeslagen gegevens worden na twee maanden verwijderd, tenzij er concrete aanknopingspunten zijn voor mogelijk onrechtmatig gebruik die nader onderzoek en verwerking van deze gegevens vereisen. We kunnen u niet identificeren als betrokkene op basis van de opgeslagen informatie. Op grond van art. 11.2 AVG zijn de bepalingen van art. 15 tot 22 AVG niet van toepassing, tenzij u aanvullende informatie verstrekt die ons in staat stelt u te identificeren om uw rechten uit te oefenen die in deze artikelen uiteengezet zijn.

2. Speciale opmerkingen voor Gebruikers

Hieronder beschrijven we hoe we gegevens verwerken wanneer u huishoudelijke diensten boekt via ons platform en de dienst van een aanbieder aanvraagt.

a. Het boeken van huishoudelijke diensten

Om huishoudelijke diensten via onze website te boeken, dient u zich bij ons te registreren en uw eigen Helpling-account aan te maken. Dit profiel is nodig om potentiële dienstverleners te identificeren die hun diensten aanbieden in het gevraagde gebied en op basis van aanvullende criteria die u naar voren brengt.

We verzamelen de volgende informatie:

Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, straat, huisnummer, aanvullende adresinformatie, postcode, stad, informatie om u te identificeren indien nodig, voorkeursprocedure van betaling (hierna gecombineerd aangeduid als “gebruikersprofielgegevens”), type gevraagde dienst en aanvullende diensten, evenals de datum, tijd en duur van de gevraagde dienst, informatie indien de dienst eenmalig of terugkerend is (hierna gecombineerd aangeduid als “boekingsgegevens”, tijdstip waarop gebruikersprofiel is aangemaakt en bijgewerkt.

Daarnaast kunt u ook de volgende informatie opgeven: Aanwezigheid van huisdieren, stortplaats voor afval, beschikbaarheid van parkeerplaatsen, specificatie van speciale behoeften (bijv. bepaalde prioriteiten of kamers die niet moeten worden opgenomen in de gevraagde dienst), mogelijke eisen met betrekking tot schoonmaakmaterialen, informatie over hoe de dienstverlener toegang kan krijgen tot uw appartement (bijv. sleutels zijn bij de buren of u bent thuis).

We dragen de gebruikersprofielgegevens, boekingsgegevens en eventuele aanvullende informatie die door u zijn verstrekt om huishoudelijke diensten te regelen op vrijwillige basis over aan dienstverleners die u tijdens het boekingsproces hebt geselecteerd, plus mogelijke andere dienstverleners die aan uw boekingscriteria voldoen. Als u geen serviceprovider selecteert, of als geen van de serviceproviders die u selecteert de boeking bevestigt om de service op de gevraagde locatie en tijd te leveren, zullen we uw gebruikersprofielgegevens, boekingsgegevens en alle andere informatie die u vrijwillig verstrekt met het oog op het regelen van de huishoudelijke diensten doorsturen naar andere dienstverleners, die uw verzoek kunnen accepteren.

Als een boekingsaanvraag wordt geaccepteerd en een contract tussen u en een aanbieder wordt bevestigd, verwerken we uw gebruikersprofielgegevens ook voor boekingsondersteuning, uitvoering, voltooiing, boekhouding en vervolghulp van de respectievelijke geboekte diensten en contracten inclusief aanvullende gerelateerde activiteiten zoals facturen, krediet, claims, annuleringen etc.

Bovendien gebruiken we gebruikersprofielgegevens, met name uw telefoonnummer, om geautomatiseerde berichten te verzenden om u op de hoogte te stellen en u te herinneren aan komende schoonmaakafspraken en -diensten. We gebruiken de boekingsgegevens ook in de vereiste mate om facturen voor de geleverde diensten van de aanbieder te genereren en eventuele bijkomende noodzakelijke hulp (bijv. in het geval van gebrekkige dienstverlening van uw provider) en voor de afwikkeling van onze commissie jegens de dienstverlener.

Daarnaast dragen wij, afhankelijk van de gekozen betaalwijze, uw creditcardgegevens (kaartnummer, vervaldatum, beveiligingscode) of uw bankrekeninggegevens (hierna ook “betalingsgegevens” genoemd), die wij verzamelen in verband met de boeking, over aan de gelicentieerde betalingsprovider Stripe Payments Europe Limited, The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Ierland, die met ons samenwerkt voor het afhandelen van betalingen (hierna “betalingsprovider” genoemd). De betalingsprovider verzamelt, verwerkt en gebruikt de betalingsgegevens voor het afhandelen van betalingen respectievelijk het incasseren van de vorderingen van uw bankrekening. Er is geen extra opslag van uw betalingsgegevens.

Als onderdeel van onze dienstverlening slaan wij de door u geboekte en door een dienstverlener aan u verleende diensten, inclusief eventuele uitgeschreven facturen, op in uw gebruikersprofiel, zodat u deze informatie op een later tijdstip kunt inzien.

De rechtsgrondslag voor de beschreven gegevensverwerking is art. 6.1.b AVG.

Als u geen dienstverlener selecteert, of geen van de door u geselecteerde dienstverleners de boeking heeft bevestigd, zullen wij de verstrekte gegevens voor het regelen van de huishoudelijke diensten doorgeven aan andere dienstverleners die uw verzoek kunnen accepteren. Dit gebeurt in overeenstemming met art. 6.1.f AVG. De doorzending vindt plaats in het belang van de andere dienstverleners om u de gewenste huishoudelijke diensten aan te bieden.

b. Toestemming voor reclame

Als u toestemming heeft gegeven om door ons gecontacteerd te worden voor reclamedoeleinden, verwerken en gebruiken wij uw gebruikersprofielgegevens, boekingsgegevens en aanvullende informatie, evenals uw toegangstijden tot uw gebruikersprofiel, om uw gebruikersgewoonten beter te begrijpen en om u informatie over andere diensten te zenden die voor u interessant kunnen zijn. Nadat u uw toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens voor promotionele doeleinden (bijv. nieuwsbrief), kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken via de afmeldlink in onze e-mail en door een e-mail te sturen naar gegevensbescherming@helpling.com. De rechtsgrond voor deze verwerking is art. 6.1.a AVG.

c. Bijwerken/Verwijderen van profielgegevens

U kunt uw informatie en gebruikersgegevens op elk moment in uw account bijwerken. Als u uw gebruikersprofiel wilt verwijderen, zullen wij eerst uw gegevens blokkeren en daarna verwijderen

3. Speciale opmerkingen voor dienstverleners

a. Registratie en bemiddeling

Als u als dienstverlener een account aanmaakt op ons platform, verwerken wij de volgende gegevens om een overeenkomst met u aan te gaan en mogelijk af te sluiten met betrekking tot de bemiddeling van huishoudelijke diensten: Voornaam, achternaam, e-mailadres, straat, huisnummer, postcode, stad, nationaliteit, geboortedatum en telefoonnummer en informatie om u te kunnen identificeren in geval van nood (hierna gecombineerd aangeduid als “providerprofielgegevens”), informatie over of u als zelfstandige mag werken, uw eerdere schoonmaakervaring, informatie over uw toegang tot vervoermiddelen, uw bankgegevens, uw talenkennis, informatie over het werkgebied en het mogelijke tijdsbestek van uw beschikbaarheid en uw toegang tot verschillende communicatiemiddelen (mobiele telefoon, smartphone, internettoegang). Daarnaast kunt u een foto van uzelf verstrekken / uploaden, evenals een korte beschrijving van uzelf.

We slaan de providerprofielgegevens en dergelijke informatie op in een account dat toegankelijk is voor u als serviceprovider die onze facturen voor bemiddelingsdiensten ontvangt. Sommige profielgegevens van de provider worden ook op het platform gepubliceerd, zoals uw voornaam, foto en korte beschrijving.

Wij gebruiken de gegevens van dienstverleners om geboekte diensten en contracten uit te voeren, aan te vullen en de boekhouding van geboekte diensten en contracten te doen en om eventuele aanvullende gerelateerde zaken zoals facturen, krediet, claims, annuleringen enz. af te handelen.

De gegevens van dienstverleners worden opgeslagen in het respectieve account/profiel.

Daarnaast gebruiken we providerprofielgegevens, met name uw telefoonnummer, om automatische berichten te verzenden om u op de hoogte te stellen en te herinneren aan toekomstige schoonmaakgebeurtenissen.

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is art. 6.1.b AVG.

b. Bijwerken/verwijderen van profielgegevens

U kunt uw informatie en providergegevens op elk moment in uw account bijwerken. Als u uw providerprofiel wilt verwijderen, zullen we eerst uw gegevens blokkeren en daarna verwijderen.

4.Beoordelingen op ons platofm

Als geregistreerde gebruiker of serviceprovider kunt u op ons platform beoordelingen indienen. Als gebruiker kunt u dienstverleners beoordelen op de door hen geleverde huishoudelijke diensten. Als dienstverlener kunt u de klantrelatie met gebruikers beoordelen voor wie u huishoudelijke diensten hebt verleend.

Deze beoordeling wordt gedaan door het toekennen van 1-5 sterren. Daarnaast kan een opmerking worden gemaakt. De beoordelingen worden weergegeven in het respectieve profiel van de gebruiker of serviceprovider.

De wettelijke basis voor het indienen en publiceren van beoordelingen in verband met de verwerking van persoonsgegevens is art. 6.1.f AVG. De verwerking dient ons legitieme belang bij het creëren van de grootst mogelijke transparantie voor gebruikers en dienstverleners.

De beoordelingen worden over het algemeen verwerkt totdat het account dat op het platform wordt gebruikt, wordt verwijderd.

5. Communicatie via ons platform

Wij bieden gebruikers en dienstverleners de mogelijkheid om direct met elkaar te communiceren via ons platform. Om deze dienst te kunnen aanbieden, moeten wij de inhoud van de communicatie opslaan en verwerken. De dienst is onderdeel van ons platform. De rechtsgrondslag voor dit soort gegevensverwerking is art. 6.1.b AVG. Het gebruik van deze dienst is vrijwillig.

Wij behandelen deze communicatiegegevens vertrouwelijk. In principe nemen wij geen kennis van de inhoud. We behouden ons echter het recht voor om de inhoud van de communicatie in individuele gevallen handmatig te controleren als er redenen zijn om te vermoeden dat de service wordt gebruikt om ons platform te omzeilen of om op een andere manier frauduleus gedrag te vertonen of dat het gebruik op een andere manier in strijd is met onze gebruiksvoorwaarden of wettelijke voorschriften. In dit geval is de verwerking van gegevens door ons gebaseerd op art. 6.1.f AVG en dient ons legitieme belang bij het voorkomen van misbruik van ons platform.

De inhoud van de communicatie wordt opgeslagen totdat het gebruikte account van het platform wordt verwijderd.

6. Contact

Als u ons een e-mail stuurt, bijvoorbeeld naar het contact e-mailadres dat in deze kennisgeving wordt vermeld, zullen we de verzonden gegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden.

Als uw verzoek betrekking heeft op het sluiten of uitvoeren van een contract met ons, is art. 6.1.b AVG de wettelijke basis voor de gegevensverwerking. Voor het overige verwerken wij de gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om contact op te nemen met informerende personen. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is dan art. 6.1.f AVG.

7. Nieuwsbrief

a. Abonnement en Opzegging

U kunt zich via onze website abonneren op onze nieuwsbrief. Om onze nieuwsbrief te ontvangen, moet u ons een geldig e-mailadres en uw naam sturen. Om uw e-mailadres te verifiëren, ontvangt u eerst een abonnement e-mail, die u moet bevestigen (dubbele opt-in).

Wij sturen u onze nieuwsbrief omdat u ons hiervoor toestemming heeft gegeven (Art. 6.1.a AVG). U kunt op elk moment in de toekomst stoppen met het ontvangen van onze nieuwsbrief. U kunt dit eenvoudig doen door gebruik te maken van de afmeldlink die beschikbaar is in een van onze e-mails of door contact met ons op te nemen via een van onze genoemde communicatiekanalen, bijvoorbeeld op gegevensbescherming@helpling.com
Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, slaan we ook uw IP-adres en de datum en tijd van inschrijving op. De verwerking van deze gegevens is nodig om te bewijzen dat u uw toestemming heeft gegeven. De wettelijke basis is onze wettelijke verplichting om uw toestemming te documenteren (Art. 6.1.c AVG in combinatie met Art. 7.1 AVG).

b. Analyse

Ook analyseren we het leesgedrag en de openingspercentages van onze nieuwsbrief. Voor dit doel verzamelen en verwerken we gepseudonimiseerde gebruiksgegevens, die we niet combineren met uw e-mailadres of uw IP-adres.

De wettelijke basis voor de analyse van onze nieuwsbrief is art. 6.1.f AVG, deze verwerking dient ons legitieme belang bij het optimaliseren van onze nieuwsbrief. U kunt hier te allen tijde bezwaar tegen maken door contact op te nemen.

c. Service nieuwsbrief

We gebruiken de nieuwsbriefservice MailChimp, een service van The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de, Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS, hierna “Mailchimp” genoemd. Mailchimp treedt voor ons op als verwerker, is strikt gebonden aan instructies en is contractueel verplicht om te zorgen voor voldoende technische en organisatorische maatregelen voor gegevensbescherming.

8. Blog

Op onze website bieden we een blog aan waar we artikelen publiceren over verschillende onderwerpen. Onze blog heeft een commentaarfunctie, voor het gebruik waarvan het verstrekken van persoonlijke informatie vereist is. Als u een opmerking indient, wordt deze gepubliceerd met de gebruikersnaam die u opgeeft die aan het betreffende bericht is toegewezen. We raden u daarom aan om bij het kiezen van een gebruikersnaam een pseudoniem te gebruiken in plaats van uw echte naam. Om de commentaarfunctie te gebruiken, moet u de door u gekozen gebruikersnaam en uw 
e-mailadres invoeren. Alle andere informatie die u verstrekt is vrijwillig. De wettelijke basis voor gegevensverwerking in dit verband is art. 6.1.b AVG.
Als u een opmerking plaatst, slaan we ook uw IP-adres op. De wettelijke basis voor het opslaan van uw e-mailadres en IP-adres is art. 6.1.f AVG. We gebruiken uw e-mail alleen als een derde partij een opmerking aan ons als onwettig meldt en we het incident mogelijk moeten onderzoeken. We slaan uw IP-adres op om ons te verdedigen tegen claims van derden als u illegale inhoud publiceert. We bewaren uw e-mailadres zolang uw opmerking publiekelijk zichtbaar is. We verwijderen uw IP-adres een week nadat u de reactie hebt gepubliceerd.
In principe controleren we de ingediende reacties niet voor publicatie. We behouden ons echter uitdrukkelijk het recht voor om uw opmerkingen te verwijderen als deze door derden als onwettig worden bestempeld. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze opslag van bovenstaande gegevens. In dit geval zouden we uw opmerkingen echter van onze website moeten verwijderen.

9. Sollicitaties

Via onze website kunt u bij ons solliciteren op een openstaande vacature. Hiertoe verzamelen we persoonlijke gegevens van u, waaronder specifiek uw naam, cv, sollicitatiebrief en andere door u verstrekte inhoud. Voor de selectie van onze sollicitanten maken we gebruik van Personio GmbH uit München, Duitsland, als onze softwarepartner, die volgens de wettelijke vereisten aan onze instructies is gebonden. Let op de aanvullende bepalingen inzake gegevensbescherming op de carrièrepagina’s van onze website.

Uw persoonlijke sollicitatiegegevens worden alleen verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt voor doeleinden in verband met uw interesse in een huidig of toekomstig dienstverband bij ons en voor de daadwerkelijke verwerking van uw sollicitatie. Uw online sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen en afgehandeld door de relevante contactpersonen binnen ons bedrijf. Alle medewerkers die met de gegevensverwerking zijn belast, zijn verplicht tot geheimhouding van uw gegevens.

Als wij u geen baan kunnen bieden, bewaren we de door uw verstrekte gegevens tot zes maanden na het einde van de sollicitatieprocedure voor het beantwoorden van vragen over uw sollicitatie en afwijzing. Dit geldt niet als wettelijke bepalingen verwijdering verhinderen, als verdere opslag noodzakelijk is om bewijs te leveren of als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een langere opslag.

Indien wij uw sollicitantengegevens langer dan zes maanden bewaren en u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd, willen wij u erop wijzen dat deze toestemming te allen tijde vrij kan worden ingetrokken conform art. 7.3. AVG. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan.

10. Cookies

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën (“cookies”) op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Dit identificeert de gebruikte browser en kan worden herkend door webservers. U heeft volledige controle over het gebruik van cookies via uw browser. U kunt de cookies op elk moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser. U kunt in principe of voor specifieke gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van cookies via uw browserinstellingen.

Het gebruik van cookies is deels technisch noodzakelijk voor de werking van onze website en dus toegestaan zonder toestemming van de gebruiker. Daarnaast kunnen we cookies gebruiken om speciale functies en inhoud aan te bieden en voor analyse- en marketingdoeleinden. Dit kunnen ook cookies van externe providers zijn (zogenaamde cookies van derden). We gebruiken dergelijke technisch onnodige cookies alleen met uw toestemming in overeenstemming met Art. 6.1.a AVG. Meer informatie over de bewaartermijn van individuele cookies vindt u in de instellingen van onze tool voor toestemmingsbeheer.

11. Tool voor toestemmingsbeheer

Deze website gebruikt een tool voor toestemmingsbeheer om cookies te exploiteren. De tool voor toestemmingsbeheer stelt gebruikers van onze website in staat om toestemming te geven voor bepaalde gegevensverwerkingsprocedures of om gegeven toestemming in te trekken. Door het bevestigen van de “Ik accepteer” knop of door individuele cookie-instellingen op te slaan, stemt u in met het gebruik van de bijbehorende cookies. De wettelijke basis onder de gegevensbeschermingswet voor deze verwerking is uw toestemming in de zin van art. 6.1.a AVG.

Daarnaast stelt de tool voor toestemmingsbeheer ons in staat om het bewijs van de toestemmingsverklaring te leveren. Hiervoor verwerken wij informatie over de toestemmings-verklaring en verdere loggegevens over deze verklaring. Er worden ook cookies gebruikt om deze gegevens te verzamelen.

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om te bewijzen dat wij uw toestemming hebben gekregen. De rechtsgrondslag vloeit voort uit onze wettelijke verplichting om uw toestemming te documenteren (art. 6.1.c in combinatie met art. 7.1 AVG). U kunt hier uw toestemming voor cookies intrekken.

12. Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst van Google Ireland Limited (Google Ireland/EU)

Google Analytics is een webanalyse-service waarmee we gegevens over het gedrag van bezoekers van onze website kunnen verzamelen en analyseren. Google Analytics gebruikt hiervoor cookies, die een analyse van het gebruik van onze website mogelijk maken. Persoonsgegevens in de vorm van online identificatie (inclusief cookie identificatie), IP-adressen, apparaat identificatie en informatie over interactie met onze website worden verwerkt.

Een deel van deze gegevens is informatie die is opgeslagen op het eindapparaat dat u gebruikt. Daarnaast wordt via de cookies ook verdere informatie op uw gebruikte eindapparaat opgeslagen. Dergelijke opslag van informatie door Google Analytics of toegang tot informatie die al op uw eindapparaat is opgeslagen, vindt alleen plaats met uw toestemming.

Google Ireland zal de aldus verzamelde gegevens namens ons verwerken om het gebruik van onze website door de gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen onze website samen te stellen en om ons verdere diensten te verlenen met betrekking tot het gebruik van onze website en het Internet. Het gebruikersprofiel van onze gebruiker wordt gepseudonimiseerd op basis van de verwerkte gegevens.

Het plaatsen van cookies en de verdere verwerking van persoonsgegevens zoals hier beschreven vindt plaats met uw toestemming. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking in verband met de Google Analytics-service is daarom art. 6.1.a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan.

De persoonsgegevens die namens ons door Google Analytics worden verwerkt, kunnen worden overgedragen naar elk land waar Google Ireland of de sub verwerkers van Google Ierland faciliteiten hebben. De rechtsgrond voor deze overdracht zijn de modelcontractbepalingen voor de overdracht van persoonsgegevens aan verwerkers in derde landen conform art. 46.2.c AVG.

We gebruiken Google Analytics alleen met geanonimiseerde IP’s. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google Ireland wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verzonden, wordt niet gecombineerd met andere gegevens.

Wij maken gebruik van de Google Universal Analytics variant. Hierdoor kunnen we interactiegegevens van verschillende apparaten en van verschillende sessies toewijzen aan een unieke gebruikers-ID. Dit stelt ons in staat om individuele gebruikersacties in context te plaatsen en langetermijnrelaties te analyseren.

Gegevens over gebruikersacties worden 14 maanden bewaard en daarna automatisch verwijderd. Wanneer de bewaartermijn is verstreken, vindt het wissen van deze gegevens automatisch één keer per maand plaats.

U kunt het verzamelen van informatie die door de cookie wordt gegenereerd ook voorkomen door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

13. Hotjar

Onze website maakt gebruik van de dienst Hotjar van de aanbieder Hotjar Ltd. (Malta/EU).

Met Hotjar kunnen we een analyse van acties op onze website uitvoeren met behulp van zogenaamde “heatmaps”. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om te zien hoe ver gebruikers scrollen en op welke knoppen gebruikers klikken en hoe vaak. Verder is het mogelijk om direct feedback van gebruikers van de website te verzamelen. Door deze tool te gebruiken, ontvangen we waardevolle informatie om een beter presterende en gebruiksvriendelijkere website te maken.

Door Hotjar te gebruiken, kunnen we klikken, muisbewegingen, scrol hoogte, schermgrootte van uw apparaat, apparaat type en browserinformatie volgen. Daarnaast ontvangen we informatie over geografische locatie (alleen land) en uw voorkeurstaal voor het bekijken van onze website. In het geval dat uw persoonlijke gegevens of die van een derde partij op de website worden weergegeven, worden deze automatisch door Hotjar verborgen en kunnen deze op geen enkel moment door de tool worden achterhaald.

Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten, met name het IP-adres van het apparaat (alleen verzameld en opgeslagen in geanonimiseerde vorm tijdens het gebruik van uw website), schermgrootte, apparaat type (unieke apparaat-ID’s ), informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land), voorkeurstaal voor het bekijken van onze website.

Het plaatsen van cookies en de verdere verwerking van persoonsgegevens zoals hier beschreven vindt plaats met uw toestemming. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking in verband met de Hotjar-service is daarom art. 6.1.a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan.

Meer informatie over de Hotjar-service en Hotjar-gegevensbescherming vindt u op de Hotjar-helppagina.

14. A/B Testing

Onze website gebruikt de dienst Visual Website Optimizer (VWO) voor optimalisatie en personalisatie (voornamelijk voor het uitvoeren van A/B-tests). VWO wordt geleverd door Wingify Software Pvt Limited (Wingify/India).

VWO werkt met cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en over hun eindapparaten, met name klikpaden, (geanonimiseerde) IP-adressen, duur van websitebezoek, browserinformatie, locatie, datum en tijd van bezoek, apparaat besturingssysteem.

Het plaatsen van cookies en de verdere verwerking van persoonsgegevens zoals hier beschreven vindt plaats met uw toestemming. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking in verband met de VWO-dienst is daarom art. 6.1.a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming vóór intrekking.

15. Google Ads

Wij gebruiken het online-advertentieprogramma Google Ads van Google Ireland Limited (Ierland/EU), waarmee wij advertenties plaatsen op de Google-zoekmachine. Wanneer u onze website bezoekt via een Google-advertentie, plaatst Google een cookie op uw eindapparaat (“conversiecookie”). Daarbij wordt aan elke Google Ads-klant een andere conversiecookie toegewezen, zodat de cookies niet over de websites van verschillende Ads-klanten worden gevolgd. De informatie die met behulp van de cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Op deze manier komen we het totale aantal gebruikers te weten dat op een van onze Google-advertenties heeft geklikt. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Voor meer informatie over deze verwerkingen, de gebruikte technologieën, opgeslagen gegevens en de bewaartermijn verwijzen wij u naar de instellingen van onze tool toestemmingsbeheer. De verwerking vindt alleen plaats met uw toestemming conform art. 6.1.a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming vóór intrekking.

16. Facebook Pixel

Onze website maakt gebruik van de Facebook Pixel, een Facebook-bedrijfstool van Facebook Ireland Limited (Ierland, EU). Voor informatie over de contactgegevens van Facebook Ierland en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van Facebook Ierland, zie het gegevensbeleid van Facebook Ierland op https://www.facebook.com/about/privacy.

De Facebook-pixel is een lichtgewicht Javascript-code waarmee we de activiteit van bezoekers op onze website kunnen volgen. Deze tracking wordt conversietracking genoemd. Hiervoor verzamelt en verwerkt de Facebook-pixel de volgende informatie (zogenaamde gebeurtenisgegevens):

 • Informatie over acties en activiteiten van bezoekers aan onze website, zoals het zoeken en bekijken van een product of het kopen van een product;
 • Specifieke pixelinformatie zoals de pixel-ID en de Facebook-cookie;
 • Informatie over knoppen waarop bezoekers van de website klikken;
 • Informatie over knoppen waarop bezoekers van de website klikken;
 • Informatie aanwezig in HTTP-headers, zoals IP-adressen, webbrowserinformatie, paginalocatie en verwijzer;
 • Informatie over de status van het uitschakelen/beperken van advertentietracking.

Deze gebeurtenisgegevens zijn gedeeltelijk informatie die is opgeslagen in het eindapparaat dat u gebruikt. Daarnaast worden er ook cookies gebruikt via de Facebook-pixel, via welke informatie op uw gebruikte eindapparaat wordt opgeslagen. Dergelijke opslag van informatie door de Facebook-pixel of toegang tot informatie die al op uw eindapparaat is opgeslagen, vindt alleen plaats met uw toestemming.

Bijgehouden conversies verschijnen in het dashboard van onze Facebook Ads Manager en Facebook Analytics. We kunnen de bijgehouden conversies daar gebruiken om de effectiviteit van onze advertenties te meten, aangepaste doelgroepen in te stellen voor advertentie targeting, dynamische advertentiecampagnes en de effectiviteit van de conversietrechters van onze website te analyseren. De functies die we gebruiken via de Facebook Pixel worden hieronder in meer detail beschreven.

a. Verwerken van evenementgegevens voor reclamedoeleinden

Gebeurtenisgegevens die via de Facebook-pixel worden verzameld, worden gebruikt om onze advertenties te targeten en de advertentieweergave te verbeteren, functies en inhoud te personaliseren en Facebook-producten te verbeteren en te beveiligen.
Voor dit doel worden op onze website-evenementgegevens verzameld door middel van de Facebook-pixel en verzonden naar Facebook Ierland. Dit gebeurt alleen als u hier eerder toestemming voor hebt gegeven. De wettelijke basis voor het verzamelen en doorgeven van persoonlijke gegevens door ons aan Facebook Ierland is daarom art. 6.1.a AVG.
Deze verzameling en verzending van evenementgegevens wordt uitgevoerd door ons en Facebook Ierland als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. We zijn een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst voor verwerkingsverantwoordelijken aangegaan met Facebook Ierland, waarin de verdeling van gegevensbeschermingsverplichtingen tussen ons en Facebook Ierland is vastgelegd. In deze overeenkomst zijn wij en Facebook Ierland onder meer overeengekomen:

 • Dat wij verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van alle informatie overeenkomstig art. 13 en 14 AVG over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens;
 • Dat Facebook Ierland verantwoordelijk is voor het mogelijk maken van de rechten van betrokkenen op grond van art. 15 tot 20 AVG met betrekking tot persoonsgegevens die door Facebook Ierland zijn opgeslagen na de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens.

U kunt toegang krijgen tot de overeenkomst die tussen ons en Facebook Ierland is gesloten op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Facebook Ierland is de enige verantwoordelijke voor de daaropvolgende verwerking van de verzonden gebeurtenisgegevens. Voor meer informatie over hoe Facebook Ierland persoonsgegevens verwerkt, inclusief de rechtsgrond waarop Facebook Ierland vertrouwt en hoe u uw rechten kunt uitoefenen tegen Facebook Ierland, zie het gegevensbeleid van Facebook Ierland op https://www.facebook.com/about/ privacy.

b. Verwerking van gebeurtenisgegevens voor analysedoeleinden.

We hebben Facebook Ierland ook opdracht gegeven om rapporten op te stellen over de impact van onze advertentiecampagnes en andere online inhoud op basis van de gebeurtenisgegevens die zijn verzameld via de Facebook-pixel (campagnerapporten) en om analyses en inzichten te creëren over gebruikers en hun gebruik van onze website, producten en diensten (Analytics). Voor dit doel dragen we persoonlijke gegevens in de Gebeurtenisgegevens over aan Facebook Ierland. De ingediende persoonlijke gegevens worden verwerkt door Facebook Ierland als onze verwerker om ons de campagnerapporten en analyses te verstrekken.

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt om analyses en campagnerapporten te leveren als u hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven. De rechtsgrond voor deze verwerking van persoonsgegevens is daarom art. 6.1.a AVG.

Een overdracht van gegevens aan Facebook Inc. in de VS kan niet worden uitgesloten. De rechtsgrond voor deze overdracht zijn de modelcontractbepalingen voor de overdracht van persoonsgegevens aan verwerkers in derde landen. Let op de informatie in het hoofdstuk “Gegevensoverdracht naar derde landen”.

17. Microsoft-advertenties

Onze website maakt gebruik van de Microsoft Advertising-service van de provider Microsoft Ireland Operations Limited (Ierland/EU) (voorheen Bing Ads). Microsoft Advertising is een online marketingservice die de Universal Event Tracking (UET)-tool gebruikt om ons te helpen gerichte advertenties weer te geven via de Microsoft Bing-zoekmachines. Hiervoor gebruikt Microsoft Advertising cookies. Dit omvat het verwerken van persoonlijke gegevens in de vorm van online-identificatie (inclusief cookie-identificatie), IP-adressen, apparaat-identificatie en informatie over apparaat- en browserinstellingen.

Microsoft Advertising verzamelt via UET gegevens waarmee we doelgroepen kunnen volgen dankzij remarketinglijsten. Hiervoor wordt een cookie opgeslagen op het eindapparaat dat wordt gebruikt bij het bezoek aan onze website. Op deze manier kan Microsoft Advertising herkennen dat onze website is bezocht en een advertentie afspelen wanneer Microsoft Bing of Yahoo later opnieuw wordt gebruikt. De informatie wordt ook gebruikt om conversiestatistieken op te stellen, d.w.z. om bij te houden hoeveel gebruikers onze website hebben bereikt nadat ze op een advertentie hebben geklikt. Zo komen we het totale aantal gebruikers te weten dat op onze advertentie heeft geklikt en naar onze website is doorgestuurd. We ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.

Microsoft Advertising wordt gebruikt om de plaatsing van advertenties te optimaliseren.

De verwerking vindt alleen plaats met uw toestemming in overeenstemming met art. 6.1.a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan.

In het geval van Microsoft-diensten kan een overdracht van gegevens aan Microsoft Corp. in de VS niet worden uitgesloten. Let op de informatie in het hoofdstuk “Gegevensoverdracht naar derde landen”. Raadpleeg voor meer informatie over gegevensbescherming bij Microsoft het privacy beleid van Microsoft op https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

18. LinkedIn Insight-Tag

Onze website maakt gebruik van de LinkedIn Insight-tag, een marketingdienst die wordt aangeboden door LinkedIn Ireland Unlimited Company (Ierland/EU). De LinkedIn Insight-tag is een lichtgewicht Javascript-code die door LinkedIn wordt geactiveerd wanneer u onze website bezoekt en een cookie opslaat op het apparaat dat u gebruikt.

Via de LinkedIn Insight tag kunnen we verschillende functies uitvoeren, die we hieronder uitgebreid beschrijven.

Het bijhouden van conversies van LinkedIn is een analysefunctie die wordt ondersteund door de LinkedIn Insight-tag. Met de LinkedIn Insight-tag kunnen we gegevens verzamelen over bezoeken aan onze website, inclusief URL, verwijzende URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen (user agent) en tijdstempel. IP-adressen worden ingekort of (indien gebruikt om leden op verschillende apparaten te bereiken) gehasht. LinkedIn verstrekt ons geen persoonlijk identificeerbare informatie, maar levert alleen rapporten (waarin u niet wordt geïdentificeerd) over het sitepubliek en de advertentieprestaties. Hierdoor kunnen we de effectiviteit van LinkedIn-advertenties volgen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. De directe identificatiegegevens van leden worden binnen zeven dagen door LinkedIn verwijderd om de gegevens te pseudonimiseren. LinkedIn verwijdert vervolgens deze resterende gepseudonimiseerde gegevens binnen 180 dagen.

We gebruiken ook LinkedIn Matched Audiences om onze advertentiecampagnes op specifieke doelgroepen te richten. Via LinkedIn Matched Audiences en gerelateerde gegevensintegraties kunnen we advertenties richten op specifieke doelgroepen op basis van gegevens die we aan LinkedIn verstrekken (bijv. bedrijfslijsten, gehashte contactgegevens, apparaat-ID’s of gebeurtenisgegevens zoals bezochte websites). Deze verwerking wordt gedaan om onze aanbiedingen via de gerichte weergave van advertenties op de markt te brengen.

Meer informatie over deze verwerkingsactiviteiten, de gebruikte technologieën, opgeslagen gegevens en de bewaartermijn vindt u in de instellingen van onze tool toestemmingsbeheer. LinkedIn-diensten worden alleen gebruikt met uw toestemming op grond van art. 6.1.a AVG.

In het geval van LinkedIn-diensten kan een overdracht van gegevens naar LinkedIn Inc. in de VS niet worden uitgesloten. Let op de informatie in het hoofdstuk “Gegevensoverdracht naar derde landen”. Meer informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn vindt u in het privacy beleid van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

19. Geïntegreerde diensten en inhoud van derden

Onze website maakt gebruik van geïntegreerde diensten, diensten en inhoud (hierna gezamenlijk “inhoud” genoemd) van externe providers. Voor een dergelijke integratie is een verwerking van uw IP-adres technisch noodzakelijk, zodat de inhoud naar uw browser kan worden verzonden. Uw IP-adres wordt daarom doorgegeven aan de respectievelijke externe providers. Deze gegevensverwerking wordt in elk geval uitgevoerd om onze legitieme belangen bij de optimalisatie en economische werking van onze website te beschermen en is gebaseerd op art. 6.1.f AVG.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking via de instellingen van de gebruikte browser of bepaalde browserextensies. Een van die extensies is bijvoorbeeld de op Matrix gebaseerde firewall uMatrix voor de browsers Firefox en Google Chrome. Houd er rekening mee dat dit kan leiden tot functionele beperkingen op onze website.

We hebben inhoud van de volgende diensten van externe providers in onze website geïntegreerd:
Diensten van Google Ireland Limited (Ierland/EU):

 • “Google Maps” voor het weergeven van kaarten;
 • “Google Web Fonts” voor het weergeven van lettertypen;
 • “YouTube” voor het weergeven van video’s;
 • “Personio” van Personio GmbH (Duitsland/EU) voor de integratie van vacatures;
 • “Amazon Cloudfront” van de externe provider Amazon Web Services, Inc. (VS) voor het leveren van inhoud;
 • “Cloudflare” van Cloudflare Inc (VS) voor het weergeven van inhoud.

III. Gegevensverwerking op onze sociale media pagina’s

Wij zijn op meerdere sociale media platforms vertegenwoordigd met een bedrijfspagina. Op deze manier willen wij u meer mogelijkheden bieden voor informatie en uitwisseling over ons bedrijf. Ons bedrijf heeft bedrijfspagina’s op de volgende sociale media platforms:

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube.

Wanneer u een profiel op een sociale media platform bezoekt of ermee communiceert, kan er verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot u plaatsvinden. Informatie die verband houdt met het gebruik van een sociaal media-profiel vormt regelmatig persoonsgegevens. Dit omvat ook berichten en verklaringen die worden gedaan tijdens het gebruik van het profiel. Bovendien wordt tijdens uw bezoek aan een sociaal media profiel vaak automatisch bepaalde informatie hierover verzameld, die ook persoonsgegevens kunnen zijn.

1. Bezoek onze bedrijfspagina op een sociale media

a. Facebook en Instagram

Wanneer u onze bedrijfspagina op Facebook of Instagram bezoekt, waarmee wij ons bedrijf of sommige van onze producten presenteren, wordt bepaalde informatie over u verwerkt. De enige verantwoordelijke voor deze verwerking van persoonsgegevens is Facebook Ireland Ltd. (Ierland/EU – “Facebook”). Ga voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook naar https://www.facebook.com/privacy/explanation. Facebook biedt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen bepaalde gegevensverwerkingen; gerelateerde informatie en opt-out-opties zijn te vinden op https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Facebook biedt ons geanonimiseerde statistieken en inzichten voor onze Facebook- en Instagram-pagina, die we gebruiken om inzicht te krijgen in het soort acties dat mensen op onze pagina ondernemen (zogenaamde “pagina-inzichten”). Deze pagina-inzichten worden gemaakt op basis van bepaalde informatie over personen die onze pagina hebben bezocht. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd door Facebook en door ons als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. De verwerking dient ons legitieme belang bij het evalueren van de soorten acties die op onze site worden ondernomen en het verbeteren van onze site op basis van deze inzichten. De rechtsgrond voor deze verwerking is art. 6.1.f. AVG. We kunnen de via Page Insights verkregen informatie niet koppelen aan individuele gebruikersprofielen die interactie hebben met onze Facebook- en Instagram-pagina. We zijn een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst met Facebook aangegaan, waarin de verdeling van de gegevensbeschermingsverplichtingen tussen ons en Facebook is vastgelegd. Ga naar https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens om Page Insights te maken en de overeenkomst tussen ons en Facebook. Met betrekking tot deze gegevensverwerkingen hebt u de mogelijkheid om uw rechten van betrokkenen (zie “Uw rechten” in dit verband) ook tegenover Facebook te doen gelden. Meer informatie hierover vindt u in het privacy beleid van Facebook op https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Houd er rekening mee dat volgens het privacy beleid van Facebook gebruikersgegevens ook worden verwerkt in de VS of andere derde landen. Facebook geeft gebruikersgegevens alleen door aan landen waarvoor een adequaatheidsbesluit is uitgevaardigd door de Europese Commissie in overeenstemming met art. 45 AVG of op basis van passende garanties in overeenstemming met art. 46 AVG.

In overeenstemming met artikel 21 AVG, kunt U op elk moment bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens, met als basis Art. 6 lid 1 zin 1 letter e en letter f AVG. Wanneer persoonlijke data is gebruikt voor direct mail kunt u ook bezwaar maken tegen toekomstige verwerking van uw gegevens voor direct mail in overeenstemming met Artikel 6 lid 1 en 3 AVG.

b. LinkedIn bedrijfspagina

LinkedIn Ireland Unlimited Company (Ierland/EU – “LinkedIn”) is de enige verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens wanneer u onze LinkedIn-pagina bezoekt. Ga voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door LinkedIn naar https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

Wanneer u onze LinkedIn-bedrijfspagina bezoekt, volgt of gebruikt, verwerkt LinkedIn persoonsgegevens om ons geanonimiseerde statistieken en inzichten te verstrekken. Dit geeft ons inzicht in de soorten acties die mensen op onze site ondernemen (zogenaamde pagina-inzichten). Voor dit doel verwerkt LinkedIn met name gegevens die u al aan LinkedIn hebt verstrekt via de informatie in uw profiel, zoals gegevens over functie, land, bedrijfstak, anciënniteit, bedrijfsomvang en arbeidsstatus. Daarnaast verwerkt LinkedIn informatie over hoe u omgaat met onze LinkedIn-bedrijfspagina, bijvoorbeeld of u een volger bent van onze LinkedIn-bedrijfspagina. Met de pagina-inzichten verstrekt LinkedIn ons geen persoonlijke gegevens over u. We hebben alleen toegang tot de geaggregeerde Page Insights. Ook is het voor ons niet mogelijk om via de informatie in de Page Insights conclusies te trekken over individuele leden. Deze verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Page Insights wordt uitgevoerd door LinkedIn en ons als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. De verwerking dient ons legitieme belang om de soorten acties die op onze LinkedIn-bedrijfspagina worden ondernomen te evalueren en om onze bedrijfspagina op basis van deze inzichten te verbeteren. De rechtsgrond voor deze verwerking is art. 6.1.f AVG. We zijn een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst aangegaan met LinkedIn, waarin de verdeling van gegevensbeschermingsverplichtingen tussen ons en LinkedIn is vastgelegd. De overeenkomst is beschikbaar op: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.

Op basis hiervan geldt het volgende:

 • We hebben met Linkedin afgesproken dat Linkedin verantwoordelijk is om u in staat te stellen uw rechten onder de AVG uit te oefenen. U kunt hiervoor online contact opnemen met Linkedin via de volgende link: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/PPQ?lang=de) of Linkedin bereiken via de contactgegevens in het privacy beleid. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van LinkedIn Ireland via de volgende link: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO. U kunt ook contact met ons opnemen via de door ons verstrekte contactgegevens over het uitoefenen van uw rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van Page Insights. In een dergelijk geval zullen wij uw verzoek doorsturen naar LinkedIn.
 • We zijn met Linkedin overeengekomen dat de Irish Data Protection Commission de leidende toezichthoudende autoriteit is die toezicht houdt op de verwerking van Page Insights. U heeft altijd het recht om een klacht in dienen bij de Irish Data Protection Commission (zie op www.dataprotection.ie) of een andere toezichthoudende autoriteit.

Houd er rekening mee dat volgens het privacy beleid van LinkedIn, persoonsgegevens ook worden verwerkt door LinkedIn in de VS of andere derde landen. LinkedIn geeft persoonsgegevens alleen door aan landen waarvoor een adequaatheidsbesluit is uitgevaardigd door de Europese Commissie volgens art. 45 AVG of op basis van passende waarborgen volgens art. 46 AVG.

c. Twitter

Voor de verwerking van persoonsgegevens bij het bezoeken van ons Twitter-profiel is Twitter Inc. (VS) de enige verantwoordelijke. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Twitter Inc. vindt u op https://twitter.com/de/privacy.

d. Youtube

Google Ireland Limited (Ierland/EU) is de enige verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens bij een bezoek aan ons YouTube-kanaal. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door YouTube en Google Ireland Limited vindt u op https://policies.google.com/privacy.

2. Opmerkingen en directe berichten

We verwerken ook informatie die u ons hebt verstrekt via onze bedrijfspagina op het respectieve sociale media-platform. Dergelijke informatie kan de gebruikte gebruikersnaam, kunnen contactgegevens of kan een bericht aan ons zijn. Deze verwerkingen worden door ons als enige verantwoordelijke uitgevoerd. Wij verwerken deze gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om contact op te nemen met informerende personen. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6.1.f AVG. Verdere gegevensverwerking kan plaatsvinden als u hiermee heeft ingestemd (Art. 6.1.a AVG) of als dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichting (Art. 6.1.c AVG).

Juni 2021

Boek nu de huishoudelijke hulp die bij jou past