Algemene voorwaarden

Vind een betrouwbare huishoudelijke hulp vanaf €13,90/u

Algemene Voorwaarden voor gebruik van het platform www.helpling.nl

§ 1 GELDIGHEIDSGEBIED, VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor het gebruik van de door Helpling Netherlands BV, Rokin 46-1, 1012
KV Amsterdam, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer
61148792 (hierna: HELPLING) beschikbaar gestelde website www.helpling.nl (hierna: platform) voor het vinden
van particuliere ondernemers voor huishoudelijke diensten en schoonmaakwerkzaamheden in
privéhuishoudens (hierna: DIENSTVERLENER) en voor de verstrekking van opdrachten voor dergelijke diensten
(hierna: schoonmaakdiensten) door de bestel er (hierna: KLANT) en het gebruik van de daartoe faciliterende
diensten van HELPLING. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden
toegestaan door HELPLING.

2. De overeenkomst inzake de schoonmaakdiensten wordt rechtstreeks door de KLANT gesloten met de
betreffende door de KLANT geboekte DIENSTVERLENER in het kader van de Regeling Dienstverlening aan Huis.
HELPLING is in de overeenkomst voor de schoonmaakdiensten tussen de KLANT en de DIENSTVERLENER geen
partij en treedt slechts op als facilitator voor opdrachten van de KLANT.

§ 2 GEBRUIK

1. HELPLING stelt de KLANT een platform beschikbaar voor het zoeken en inhuren van een DIENSTVERLENER. Het
gebruik van het platform en de diensten van HELPLING zijn voor de KLANT kosteloos. Tijdens het eerste gebruik
van het platform en de eerste boekingsaanvraag dient de klant zich te registreren op het platform en deze
Algemene Voorwaarden te accepteren. HELPLING bevestigt de aanmelding aan de KLANT per e-mail waarbij
ook de toegangsgegevens voor het persoonlijke gebruikersaccount worden verstrekt. Met deze bevestiging
komt de gebruiksovereenkomst met HELPLING tot stand, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing
zijn.

2. De KLANT is verplicht bij de registratie correcte en vol edige gegevens te verstrekken, met name met
betrekking tot zijn identiteit, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bank- of creditcardgegevens. Wijzigingen
gedurende de looptijd van de gebruiksovereenkomst dient hij onmiddellijk mede te delen aan HELPLING door
zijn gebruikersaccount aan te passen.

§ 3 OPDRACHTEN

1. De KLANT dient via het platform, via de Helpling-app, telefonisch of per e-mail onder vermelding van plaats, tijd
en te leveren diensten aanvragen voor schoonmaakdiensten (hierna: boekingsverzoek of aanbod) in.

2. De ingediende boekingsaanvragen zijn een bindend aanbod van de KLANT aan de door HELPLING gevonden of
door de KLANT bij de aanvraag geselecteerde DIENSTVERLENER voor de levering van de gevraagde
schoonmaakdiensten.

3. HELPLING neemt na (geautomatiseerde) selectie van een DIENSTVERLENER die bereid is de gevraagde diensten
te leveren namens de DIENSTVERLENER het boekingsverzoek van de KLANT aan. HELPLING informeert de
KLANT daarover per e-mail en bevestigt het boekingsverzoek. Met deze bevestiging wordt de overeenkomst
inzake de schoonmaakdiensten tussen KLANT en DIENSTVERLENER (hierna: dienstverleningsovereenkomst)
gesloten. Op de dienstverleningsovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden Dienstverleningsovereenkomst
van toepassing.

4. De inhoud van de dienstverleningsovereenkomst is gebaseerd op het boekingsverzoek, de op het platform
vermelde prijslijsten, deze algemene voorwaarden en de Algemene Voorwaarden
Dienstverleningsovereenkomst, het geldende verbintenissenrecht en eventuele overige overeenkomsten
tussen de KLANT en de DIENSTVERLENER. DIENSTVERLENER is geen werknemer van HELPLING en HELPLING
bemiddelt niet voor werknemers voor het leveren van diensten.

5. Boekingen kunnen gemaakt worden op eenmalige basis of bij herhaling, zoals een wekelijkse, tweewekelijkse
reeks boekingen. Bij herhaling gemaakte boekingen dienen voor een periode van minimaal drie maanden te
worden aangegaan. KLANTEN met boeking bij herhaling gaan gedurende deze periode van drie maanden,
beginnende op de datum van de eerste boeking, tot drie maanden na deze datum een minimale
afnameverplichting aan. KLANTEN met een wekelijkse boeking dienen gedurende deze periode van drie
maanden minimaal 10 schoonmaak afspraken af te nemen, KLANTEN met een tweewekelijkse boeking dienen
gedurende deze periode minimaal 5 schoonmaak afspraken af te nemen. Indien, om welke reden dan ook,
gedurende deze periode van drie maanden een schoonmaak afspraak dient te worden verzet, dan zal
HELPLING de drie maanden periode eenmalig verlengen met een maand. Na de – eventueel verlengde –
periode van drie maanden loopt de boekingsopdracht voor de bij herhaling gemaakte boekingen voor
onbepaalde tijd door zonder de minimale afnameverplichting.

6. Voor KLANTEN met een eenmalige boeking geldt de minimale afnameverplichting als vermeld lid 5 van dit
artikel niet.

7. Alle betalingen van de KLANT aan de DIENSTVERLENER voor de vergoeding van de schoonmaakdiensten
verlopen via een gelicentieerde betalingsdienstaanbieder.

§ 4 PLICHTEN VAN HELPLING

1. HELPLING beheert het platform en neemt via het platform, via de Helpling-app, telefonisch of per e-mail
boekingsverzoeken in ontvangst en stuurt de aanvaarding van een boekingsverzoek door DIENSTVERLENER
door naar de KLANT. HELPLING is niet verplicht ervoor te zorgen dat een boekingsverzoek door
DIENSTVERLENER wordt aanvaard.

2. HELPLING doet al het mogelijke om verstoringen van het gebruik van het platform, zoals
verbindingsonderbrekingen of verstoringen van het gebruik van de diensten te voorkomen voor zover dit
technisch mogelijk is. HELPLING heeft het recht de gebruiksmogelijkheden tijdelijk te beperken om het
platform te onderhouden of verder te ontwikkelen.

3. HELPLING beheert een gebruikersaccount voor de KLANT en stelt hem daarvoor persoonlijke toegangsgegevens
beschikbaar. De toegangsgegevens mogen niet worden gedeeld met derden. Op het gebruikersaccount worden
de via het HELPLING platform, via de Helpling-app, telefonisch of per e-mail gesloten
dienstverleningsovereenkomsten genoemd en worden de daarop betrekking hebbende facturen bewaard ter
inzage.

4. HELPLING verstuurt boekingsverzoeken van de KLANT aan een bepaalde DIENSTVERLENER als de KLANT deze
DIENSTVERLENER heeft geselecteerd als favoriete dienstverlener (ook dan bepaalt al een de DIENSTVERLENER
of hij het aanbod aanvaardt). HELPLING is niet aansprakelijk voor de uitvoering en nakoming van de
dienstverleningsovereenkomsten door de DIENSTVERLENER.

5. HELPLING bewerkt omboekingen en annuleringen van de KLANT met inachtneming van het bepaalde in artikel
7 van deze Algemene Voorwaarden. Indien een KLANT het tijdstip voor de schoonmaakdiensten wenst te
wijzigen of de boeking annuleert, informeert HELPLING de DIENSTVERLENER hier onmiddel ijk over.

§ 5 BEOORDELINGEN

1. Nadat de geboekte schoonmaakdiensten conform de dienstverleningsovereenkomst zijn geleverd, ontvangt de
KLANT een e-mail van HELPLING met een verzoek om de schoonmaakdiensten te beoordelen. KLANT kan de
DIENSTVERLENER na levering van de geboekte dienst beoordelen door sterren toe te kennen (beoordelingen).
Behalve de (uitvoering van de) schoonmaakdiensten kunnen hierbij ook de stiptheid en vriendelijkheid worden
beoordeeld en kunnen in een commentaarveld andere mededelingen worden ingevoerd.

2. Beoordelingen moeten zijn gebaseerd op aantoonbare feiten. Ze dienen op faire en zakelijke wijze te worden
opgesteld en mogen geen beledigende, belasterende, strafrechtelijk vervolgbare of anderszins il egale inhoud
hebben (bijvoorbeeld industriële eigendomsrechten van derden schenden). Beoordelingen die niet voldoen aan
het bovenstaande, worden niet gepubliceerd respectievelijk verwijderd. Beoordelingen geven altijd uitingen
weer van de opstel er (KLANT) en niet die van HELPLING. HELPLING controleert beoordelingen regelmatig.
HELPLING bekijkt gerechtvaardigde klachten over beoordelingen en neemt – indien nodig – maatregelen.

3. De KLANT kent HELPLING met het verzenden van de beoordeling kosteloos de ruimtelijk en tijdelijk onbeperkte
gebruiksrechten op zijn beoordelingstekst toe. HELPLING heeft het recht vrij te beschikken over de beoordeling
en deze in het bijzonder te verwerken voor verdere beoordelingsdiensten, eventueel te delen met derden en
deze te publiceren.
4. Verboden zijn ongerechtvaardigde meervoudige beoordelingen of andere vormen van pogingen om het
beoordelingssysteem vertekenend te beïnvloeden.

§ 6 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

1. HELPLING heeft een aansprakelijkheidsverzekering met een maximale dekking van 5.000.000 euro, waarbij
iedere DIENSTVERLENER meeverzekerd is voor schade aan zaken van de KLANT (schade). Indien de KLANT een
claim indient voor een schade als gevolg van handelingen van de DIENSTVERLENER geeft HELPLING de schade
aan bij de aansprakelijkheidsverzekering. Dit geldt al een voor geval en waarin de schade meer dan 350 euro
bedraagt en eventuele vergoedingen gelden alleen vanaf 350 euro, zodat schade tot en met 350 euro altijd
voor rekening en risico van de KLANT, c.q. de DIENSTVERLENER blijft. Dit laat de aansprakelijkheid van de
DIENSTVERLENER onverlet.

2. HELPLING is niet verplicht ondersteuning te bieden bij het afhandelen van de schadeclaim en kan een
eventuele vergoeding niet garanderen. De afhandeling van aanspraken tegenover de aansprakelijkheidsverzekering
is de verantwoordelijkheid van de KLANT.

§ 7 ANNULERINGEN, OMBOEKINGEN

1. Besluit KLANT een door de DIENSTVERLENER bevestigde boeking (zowel de eenmalige als bij herhaling/reeks
boekingen binnen de minimale termijn van drie maanden) te annuleren, dan kan dat via de website en/of app
van Helpling of per e-mail via [email protected] onder de in de volgende bepalingen vermelde voorwaarden.

2. KLANT kan binnen 14 werkdagen na acceptatie van een (zowel eenmalige als bij herhaling) boeking door
DIENSTVERLENER kosteloos annuleren, tenzij reeds een aanvang is gemaakt met de geboekte
schoonmaakdienst, c.q. reeds een aanvang is gemaakt met de eerste van de bij herhaling geboekte reeks
schoonmaakdiensten.

3. Vanaf 14 werkdagen na de geaccepteerde boeking gelden de volgende bepalingen:
1) indien een annulering of omboeking van een geaccepteerd boekingsverzoek langer dan 48 uur voor aanvang
van de schoonmaakdienst wordt verricht, zijn daar geen annuleringskosten aan verbonden;
2) indien een annulering of omboeking van een geaccepteerd boekingsverzoek tussen 48 uur en 24 uur voor
aanvang van de schoonmaakdienst wordt verricht, worden namens DIENSTVERLENER annuleringskosten ter
hoogte van de prijs van één uur van de geboekte dienst in rekening gebracht;
3) indien een annulering of omboeking korter dan 24 uur voor aanvang van de schoonmaakdienst wordt
verricht, worden namens DIENSTVERLENER annuleringskosten ter hoogte van de vol edige prijs van de
geboekte dienst in rekening gebracht;
4) indien KLANT een wekelijkse of tweewekelijkse reeks boekingen (bij herhaling) heeft gemaakt, (het restant
van) de reeks boekingen annuleert voor ommekomst van de drie maanden periode en KLANT binnen die
periode nog niet aan zijn minimale afnameverplichting heeft voldaan, (wekelijks 10 schoonmaakafspraken,
tweewekelijks 5 schoonmaakafspraken), dan behoudt Helpling zich het recht voor om de vol edige waarde van
(het restant van) de reeks boekingen te innen onder de opgegeven betaalmethode, echter met een maximum
van € 50;
5) Indien KLANT een geaccepteerd boekingsverzoek voor een reeks boekingen voor ommekomst van de drie
maanden periode èn tussen 48 en 24 uur voor aanvang van de eerstvolgende schoonmaakdienst of korter dan
24 uur voor aanvang van de eerstvolgende schoonmaakdienst annuleert, dan worden de betreffende
annuleringskosten voor beide annuleringen volgens dit artikellid cumulatief bij KLANT in rekening gebracht;
6) Indien KLANT een reeks boekingen annuleert nẚ ommekomst van de minimale drie maanden periode, kan hij
met inachtneming van hetgeen in de bepalingen sub 1, 2 en 3 van dit artikel id is opgenomen, te al en tijde
opzeggen.

4. In de zin van dit artikel 7 wordt de schoonmaakdienst een uur voor aanvang van de overeengekomen tijd van
de geboekte schoonmaakdienst, c.q. eerste van de bij herhaling geboekte schoonmaakdiensten, geacht een
aanvang te hebben genomen,

5. Annuleringen door KLANT direct aan de DIENSTVERLENER zijn niet toegestaan en worden niet geaccepteerd.

6. De in dit artikel genoemde bedragen zijn exclusief b.t.w.

§ 8 AANSPRAKELIJKHEID

1. HELPLING is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst door de
DIENSTVERLENER en voor schade die de KLANT eventueel lijdt door en/of bij de levering van de diensten.

2. Voor het overige is HELPLING conform de wettelijk voorschriften aansprakelijk bij een schending van
contractuele en niet-contractuele plichten door HELPLING. HELPLING is echter alleen aansprakelijk voor schade
– ongeacht op welke rechtsgrond – bij opzet en grove nalatigheid. Bij grove nalatigheid is HELPLING alleen
aansprakelijk (1) voor schade als gevolg van dodelijk letsel, lichamelijk letsel of gezondheidsschade en (2) voor
schade als gevolg van een schending van een essentiële contractuele verplichting (verplichting waarvan de
nakoming vereist is om een behoorlijke uitvoering van de gebruiksovereenkomst mogelijk te maken en op de
nakoming waarvan de KLANT redelijkerwijs vertrouwt en mag vertrouwen (centrale contractuele verplichting)).

3. De pagina's van www.helpling.nl bevatten ook links naar websites die door derden worden beheerd en van
welke inhoud HELPLING mogelijk niet op de hoogte is. Links naar andere websites zijn enkel bedoeld om het
navigeren te vergemakkelijken. HELPLING is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites.
§ 9 LOOPTIJD, BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. De gebruiksovereenkomst begint na de bevestiging van de registratie aan de KLANT en de vrijgave van het
platformgebruik door HELPLING en is gesloten voor onbepaalde tijd.

2. De gebruiksovereenkomst kan te al en tijde door beide partijen per direct worden opgezegd. De opzegging
dient schriftelijk te geschieden (e-mail aan [email protected] is voldoende). Bij opzegging nog lopende
dienstverleningsovereenkomsten met DIENSTVERLENER zul en met inachtneming van hetgeen in paragraaf 7
ten aanzien van annuleringen en omboekingen is bepaald worden afgewikkeld.

§ 10 INFORMATIE OVER PRIVACY

1. HELPLING verzamelt, verwerkt en gebruikt gegevens van de KLANT, die op het platform gepubliceerd en vrij
toegankelijk zijn, conform de regelingen van de privacybescherming (privacyverklaring).

2. HELPLING zal de KLANT diens gegevens inclusief de gegevens over door de KLANT geboekte diensten
gedurende de looptijd van de gebruiksovereenkomst ter inzage beschikbaar stellen in het KLANT-profiel en een
mogelijkheid tot wijziging van de gegevens aanbieden. Hiervoor dient de KLANT zich op het platform aan te
melden met zijn e-mailadres en zijn wachtwoord.

3. Door acceptatie van deze Algemene voorwaarden gaat de KLANT ermee akkoord dat zijn telefoonnummer
wordt gedeeld met de DIENSTVERLENER, zodat op korte termijn overleg kan plaatsvinden over
overeengekomen schoonmaakdiensten.

§ 11 SLOTBEPALINGEN

1. De KLANT gaat ermee akkoord dat HELPLING tijdens het gebruik van het platform (actief account) en tot zes
maanden na deactivering van het account per e-mail, telefonisch of per post contact met hem opneemt om de
aanbiedingen op het platform te verbeteren of uit te breiden, te informeren naar zijn tevredenheid over
aanbiedingen op het platform en hem in te lichten over aanvullingen, uitbreidingen, nieuwigheden en
samenwerkingsaanbiedingen.

2. Daarnaast behoudt HELPLING zich het recht voor in een gepast kader eventueel productmonsters (product
samples) te plaatsen bij de KLANT. De KLANT kan HELPLING er te allen tijde over informeren dat hij geen gratis
monsters wenst te ontvangen.

3. HELPLING behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te al en tijde te wijzigen. De gewijzigde
voorwaarden worden uiterlijk twee weken voordat ze van kracht gaan per e-mail medegedeeld aan de klant,
tezamen met informatie omtrent de mogelijkheid tot bezwaar. Indien de KLANT niet binnen twee weken na
ontvangst van de e-mail bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe Algemene Voorwaarden, gelden de
wijzigingen van de Algemene Voorwaarden als overeengekomen.


Algemene Voorwaarden voor Dienstverleningsovereenkomst

voor huishoudelijke dienstverlening geboekt via www.helpling.nl Helpling Netherlands B.V., Rokin 46, 1012KV Amsterdam

Helpling Netherlands B.V. (hierna: HELPLING) beheert het platform www.helpling.nl. (hierna: platform of
website). Middels dit platform kan een particulier (hierna: KLANT) huishoudelijke dienstverlening (hierna:
Dienstverlening of Schoonmaakwerkzaamheden) boeken. Dienstverlener/schoonmaker is tevens particulier
(hierna: DIENSTVERLENER) die onder de Regeling Dienstverlening aan Huis huishoudelijke diensten verleent.

KLANT wordt uitdrukkelijk verwezen naar de informatie op de website over de Regeling Dienstverlening aan
Huis en wordt geacht zelf te beoordelen of de voorwaarden waaronder deze Regeling van toepassing is ook op
de door KLANT eventueel te boeken huishoudelijke dienstverlening van toepassing zal zijn. Eventuele gevolgen
van het niet van toepassing zijn van deze Regeling komen voor rekening en risico van KLANT. De KLANT heeft
de Gebruikersovereenkomst onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden voor gebruik van het
platform www.helpling.nl gesloten met HELPLING en via HELPLING een boekingsverzoek ingediend. HELPLING
biedt zelf geen huishoudelijke dienstverlening aan, maar faciliteert via Website en haar geautomatiseerde
zoekmodule slechts bij de totstandkoming van overeenkomsten tot dienstverlening tussen KLANT en
DIENSTVERLENER. In dit verband treedt HELPLING op als gevolmachtigd vertegenwoordiger. Namens
DIENSTVERLENER accepteert (onder voorbehoud van goedkeuring door de DIENSTVERLENER) en bevestigt
HELPLING boekingsverzoeken van KLANT, stuurt betalingen van KLANT aan DIENSTVERLENER door en stelt
facturen op in naam van de DIENSTVERLENER. De KLANT gaat in beginsel twee overeenkomsten aan: ten eerste
een overeenkomst met HELPLING over het gebruik van het platform (hierna: Gebruikersovereenkomst).
Daarnaast sluit KLANT met DIENSTVERLENER een overeenkomst tot uitvoering van huishoudelijke
werkzaamheden (hierna: Dienstverleningsovereenkomst). Voor deze Dienstverleningsovereenkomst tussen
KLANT en een DIENSTVERLENER gelden de navolgende Algemene Voorwaarden Dienstverleningsovereenkomst
(HIERNA: AV Dienstverleningsovereenkomst).

§ 1. TOT STAND KOMEN VAN DE DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST

a. De Dienstverleningsovereenkomst tussen KLANT en DIENSTVERLENER is een overeenkomst met elementen
van werk- en arbeidsverhoudingen onder de toepasselijkheid van de Regeling Dienstverlening aan Huis; de
partijen in de overeenkomst zijn louter KLANT en DIENSTVERLENER. De KLANT heeft ten opzichte van
DIENSTVERLENER een vordering tot nakoming van de huishoudelijke dienstverlening
(‘schoonmaakwerkzaamheden’) zoals die voortvloeit uit het boekingsverzoek van de KLANT. Dienstverlener
heeft tegenover KLANT een vordering tot nakoming van de betaling van de in het boekingsverzoek van KLANT
genoemde vergoeding inclusief de conform de Regeling Dienstverlening aan Huis verschuldigde 8%
vakantiegeld per jaar, ziekteverzuim en wegens vergoeding door KLANT voor door PARTNER opgebouwde
wettelijke vakantiedagen, vanaf het moment dat de geboekte en overeengekomen
schoonmaakwerkzaamheden zijn voltooid.

b. Een Dienstverleningsovereenkomst komt als volgt tot stand:
i. Indien KLANT op www.helpling.nl schoonmaakwerkzaamheden tegen een bepaalde prijs selecteert en op
de knop “boeking plaatsen” klikt, doet hij een rechtsgeldig aanbod tot het sluiten van de
Dienstverleningsovereenkomst (“Aanbod” of “boekingsverzoek”). De KLANT klikt op de knop “boeking
plaatsen”, nadat hij zich bekend heeft gemaakt met de toepasselijkheid en inhoud van de AV
Dienstverleningsovereenkomst.

ii. Na opgave van het boekingsverzoek ontvangt KLANT van HELPLING een ontvangstbevestiging, dit bericht
behelst nog geen aanvaarding van het aanbod van KLANT.

iii. Het aanbod van KLANT wordt door HELPLING aan DIENSTVERLENER gestuurd. Heeft KLANT een favoriete
DIENSTVERLENER benoemd, dan zal in eerste instantie deze DIENSTVERLENER worden gecontacteerd.

iv. Indien een DIENSTVERLENER aan HELPLING te kennen geeft het aanbod te aanvaarden, dan zal HELPLING
namens en met volmacht van de DIENSTVERLENER deze aanvaarding met een opdrachtbevestiging per e-mail
doorgeven aan KLANT (“Opdrachtbevestiging”). Met de ontvangst door KLANT van deze e-mail met de
opdrachtbevestiging komt de Dienstverleningsovereenkomst tot stand. Op de Dienstverleningsovereenkomst
zijn deze AV Dienstverleningsovereenkomst van toepassing.

v. De opdrachtbevestiging bevat informatie over de overeengekomen omvang van de dienstverlening en
gegevens van de DIENSTVERLENER (identiteit en adres), die de dienstverlening zal verrichten. De
opdrachtbevestiging omvat tevens de Algemene Voorwaarden voor schoonmaakwerkzaamheden geboekt via
www.helpling.nl.

c. Indien bij een boekingsverzoek van KLANT de zoekmodule op de Website geen resultaat oplevert, dan komt
er geen Dienstverleningsovereenkomst tot stand. HELPLING zal de KLANT hierover per e-mail of telefonisch
informeren. HELPLING kan daarbij een nieuwe termijn voorstel en waarbinnen een boekingsverzoek moet
worden
gedaan.

d. De aanvaarding of afwijzing van een boekingsverzoek wordt door HELPLING in de regel binnen 24 uur aan
KLANT
medegedeeld.

e. Dienstverlener behoudt zich het recht voor, om de Dienstverleningsovereenkomst met onmiddel ijke ingang
op te zeggen, dan wel zich terug te trekken, wanneer de vervuilingsgraad duidelijk de verwachte graad
overstijgt of wel wanneer er sprake is van een vergelijkbare annuleringsgrond.

§ 2. ONDERWERP VAN DE DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST

a. De schoonmaakwerkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst bestaan uit de door KLANT via
helpling.nl
geboekte en door DIENSTVERLENER geaccepteerde schoonmaakwerkzaamheden.

b. De DIENSTVERLENER is bij de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst niet onderworpen aan de
aanwijzingen van HELPLING. KLANT kan aanwijzingen geven voor zover deze passen binnen de inhoud van de
Dienstverleningsovereenkomst. Dienstverlener voert de Dienstverleningsovereenkomst met inachtneming van
de aanwijzingen van KLANT uit naar eigen organisatie en verantwoordelijkheden, rekening houdend met de
bepalingen van de Dienstverleningsovereenkomst.

c. KLANT geeft de DIENSTVERLENER de voor de effectieve en efficiënte vervulling van de
schoonmaakwerkzaamheden noodzakelijke informatie en hulp, zodat een vlotte en efficiënte schoonmaak kan
worden gewaarborgd. De KLANT draagt er zorg voor dat al e voor voltooiing van de dienstverlening benodigde
voorbereiding op overeengekomen tijdstippen voltooid zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de
toegangsverlening tot de woning waar de dienstverlening plaats zal vinden.

d. Boekt KLANT een Schoonmaak zonder boeking van schoonmaakmiddelen, dan draagt KLANT zorg voor de
benodigde schoonmaakmiddelen en dienen deze voor aanvang van de dienstverlening voorhanden te zijn.

e. Een afwijking van de vooraf overeengekomen duur van de dienstverlening dient op voorhand door KLANT
en Dienstverlener overeengekomen zijn. Wijkt het daadwerkelijk aantal uren waarin is schoongemaakt af van
het aantal uren schoonmaak dat door KLANT is geboekt, dan deelt KLANT deze afwijking onverwijld aan
HELPLING mede. Een aanpassing van de tijdsduur is slechts mogelijk per half uur, waarbij een minimale
boekingsduur van 2 uur geldt.

f. De diensten van DIENSTVERLENER gelden als vervuld en geaccepteerd, in de zin van de
Dienstverleningsovereenkomst, wanneer de KLANT niet onverwijld en uiterlijk binnen 24 uur na de afronding
van de schoonmaakwerkzaamheden een eventuele tekortkoming in de nakoming van de
schoonmaakwerkzaamheden aan DIENSTVERLENER en/of HELPLING heeft gemeld. Hebben de
schoonmaakwerkzaamheden gebrekkig plaatsgevonden, dan is DIENSTVERLENER tot correcte nakoming
verplicht. Bij gegronde klachten dient KLANT HELPLING binnen 24 uur na het volbrengen van de
schoonmaakwerkzaamheid te informeren om DIENSTVERLENER binnen redelijke termijn de mogelijkheid tot
nakoming te bieden. HELPLING zal een klacht onverwijld aan de DIENSTVERLENER mededelen, voor zover
KLANT de DIENSTVERLENER nog niet zelf over de gebrekkige schoonmaak had medegedeeld.

§ 3. PRIJS EN BETALING

a. Na voltooi ng van de overeengekomen en geboekte schoonmaakwerkzaamheden door DIENSTVERLENER is
KLANT verplicht de met de boeking corresponderende en daardoor overeengekomen prijs middels de bij het
boekingsverzoek gekozen betaalmethode aan HELPLING of althans aan de door HELPLING te melden
(derdengeld)rekeninghouder “ADYEN Trust account” of nader door HELPLING te noemen andere partij die voor
HELPLING het betalingsverkeer faciliteert te betalen.

b. KLANT betaalt de prijs aan HELPLING (via“ADYEN Trust account”) met schuldbevrijdende werking voor
KLANT; HELPLING neemt via “ADYEN Trust account” de betaling namens DIENSTVERLENER in ontvangst en zal
deze in opdracht van KLANT en conform de met DIENSTVERLENER gemaakte betaalafspraken op diens
bankrekening doorbetalen onder verwijzing naar de betreffende boekingsopdracht, c.q. factuur. De
(door)betaling van KLANT wordt in werking gezet bij het uitblijven van een klacht en het verstrijken van 72 uur.

c. HELPLING stuurt na afloop van de dienstverlening/schoonmaakwerkzaamheden in naam, voor rekening en
opdracht van, en voor rekening van, de DIENSTVERLENER via elektronische weg een factuur aan de KLANT.
Betaling van de factuur dient uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum op de door HELPLING aangegeven
(derdengeld) bankrekening te zijn bijgeschreven.

d. In het geval KLANT schoonmaakwerkzaamheden voor een langere periode heeft geboekt, zal de
verplichting tot betaling gelden na elk schoonmaakopdracht en de conform die opdracht verzonden factuur.

§ 4. ANNULERING EN OPZEGGING

a. KLANT kan een door de DIENSTVERLENER bevestigde boeking (zowel de eenmalige als bij herhaling/reeks
boekingen binnen de minimale termijn van drie maanden) annuleren via de website en/of app van HELPLING of
per e-mail via [email protected] onder de in de volgende bepalingen vermelde voorwaarden.

b. KLANT kan binnen 14 werkdagen na acceptatie van een (zowel eenmalige als bij herhaling) boeking door
DIENSTVERLENER kosteloos annuleren, tenzij reeds een aanvang is gemaakt met de geboekte
schoonmaakdienst, c.q. reeds een aanvang is gemaakt met de eerste van de bij herhaling geboekte reeks
schoonmaakdiensten.

c. Vanaf 14 werkdagen na de geaccepteerde boeking gelden de volgende bepalingen:
1) indien een annulering of omboeking van een geaccepteerd boekingsverzoek langer dan 48 uur voor
aanvang van de schoonmaakdienst wordt verricht, zijn daar geen annuleringskosten aan verbonden;
2) indien een annulering of omboeking van een geaccepteerd boekingsverzoek tussen 48 uur en 24
uur voor aanvang van de schoonmaakdienst wordt verricht, worden door HELPLING namens
DIENSTVERLENER annuleringskosten ter hoogte van de prijs van één uur van de geboekte dienst in
rekening gebracht;
3) indien een annulering of omboeking korter dan 24 uur voor aanvang van de schoonmaakdienst
wordt verricht, worden door HELPLING namens DIENSTVERLENER annuleringskosten ter hoogte van
de volledige prijs van de geboekte dienst in rekening gebracht;

d. Indien KLANT een wekelijkse of tweewekelijkse reeks boekingen (bij herhaling) heeft gemaakt, (het restant
van) de reeks boekingen annuleert voor ommekomst van de drie maanden periode en KLANT binnen die
periode nog niet aan zijn minimale afnameverplichting heeft voldaan, (wekelijks 10 schoonmaakafspraken,
tweewekelijks 5 schoonmaakafspraken), dan kan HELPLING de volledige waarde van (het restant van) de reeks
boekingen in rekening brengen onder de opgegeven betaalmethode, echter met een maximum van € 50;

e. Indien KLANT een geaccepteerd boekingsverzoek voor een reeks boekingen voor ommekomst van de drie
maanden periode èn tussen 48 en 24 uur voor aanvang van de eerstvolgende schoonmaakdienst of korter dan
24 uur voor aanvang van de eerstvolgende schoonmaakdienst annuleert, dan worden de betreffende
annuleringskosten voor beide annuleringen volgens dit artikellid cumulatief bij KLANT in rekening gebracht;

f. Indien KLANT een reeks boekingen annuleert nẚ ommekomst van de minimale drie maanden periode, kan hij
met inachtneming van hetgeen in de bepalingen sub 1, 2 en 3 van dit artikellid is opgenomen, te allen tijde
opzeggen.

g. In de zin van dit artikel wordt de schoonmaakdienst een uur voor aanvang van de overeengekomen tijd van
de geboekte schoonmaakdienst, c.q. eerste van de bij herhaling geboekte schoonmaakdiensten, geacht een
aanvang te hebben genomen,

h. Annuleringen door KLANT direct aan de DIENSTVERLENER zijn niet toegestaan en worden niet geaccepteerd.

i. De in dit artikel genoemde bedragen zijn exclusief b.t.w.

j. De Dienstverleningsovereenkomst kan gedurende de duur van de dienstverlening niet gewijzigd of beëindigd
worden, tenzij sprake is van beëindiging om zwaarwegende redenen. De Dienstverleningsovereenkomst eindigt
wanneer de verschuldigde dienstverlening is verricht, tenzij de KLANT herhaling van de dienstverlening heeft
geboekt.

§ 5. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENER

DIENSTVERLENER zal de door KLANT geboekte schoonmaakwerkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren en
daarbij zorgvuldigheid betrachten jegens KLANT en derden. Mocht KLANT schade lijden door enige
tekortkoming in de uitvoering van deze Dienstverleningsovereenkomst, dan is DIENSTVERLENER jegens KLANT
echter slechts aansprakelijk voor de schade die KLANT daardoor lijdt in geval van opzet of grove nalatigheid van
de zijde van DIENSTVERLENER. Een eventuele aansprakelijkheid van DIENSTVERLENER jegens KLANT en/of
derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst, is
beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door DIENSTVERLENER gesloten
aansprakelijkheidsverzekering(en) door zijn verzekeraar wordt of kan worden uitbetaald, bij gebreke (om
ongeacht welke reden) waarvan de schade maximaal drie keer de waarde van de geboekte
schoonmaakwerkzaamheden van het betreffende geval zal bedragen.

§ 6. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDHEID EN TAAL

a. Met betrekking tot de Dienstverleningsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

b. De voertaal in deze overeenkomst en gerelateerde onderhandelingen is Nederlands.

c. In geval van geschillen met betrekking tot de Dienstverleningsovereenkomst of deze AV
Dienstverleningsovereenkomst
staat de KLANT de reguliere rechtsgang open.

Versie: oktober 2016